česky deutsch

9.B

Úvod » Třídy » 9.B

Informace k aktuálnímu režimu ve škole

Vážení rodiče a milí žáci,

od 4. ledna už zase pouze ON-LINE !!!! 

 

Pozor podle rozvrhu, který najdete níže.

 

Letos se nevybírají peněžní příspěvky SRPŠ, místo  toho prosíme o zakoupení knihy jako příspěvku do školní knihovny - klikněte zde.

Dopředu moc děkujeme.

 

 

Přijímací řízení 

Přihlášky (správně vyplněné a potvrzené) musí být doručeny na vybrané střední školy do 1. března 2021 (možno doručit osobně nebo doporučeně poštou).

Zkontrolujte si požadavky k přijímacímu řízení na webových stránkách vybraných středních škol (počet vysvědčení, potvrzení lékaře, školní přijímací zkouška - datum).

Přihláška

 • růžový formulář (možno stáhnout z www.edulk.cz - záložka „přijímací řízení – obory bez talentové zkoušky – formuláře přihlášek“, www.cermat.cz, webové stránky středních škol)
 • https://www.msmt.cz/file/54094/
 • Návod na vyplnění přihlášky: https://youtu.be/Gv4v6cqwc24
 • POZOR – v letošním školním roce nové přihlášky, liší se zadní strana
 • Tiskněte oboustranně.
 • Přihláška může být vytištěna černobíle.
 • Pokud budete podávat dvě přihlášky, musí být vyplněny stejně, pořadí středních škol nelze měnit!
 • Na přední stranu vyplňte přesně název a adresu střední školy, kód a název oboru - lze psát pouze jeden obor!
 • Nezapomeňte vyplnit kolonky - datum narození zákonného zástupce, jméno zákonného zástupce a podpis zákonného zástupce.
 • Na zadní stranu vyplňte –  vyplnit chování a školní předměty podle vysvědčení (bez OSV) a známky, zákonní zástupci nevyplňují průměr (doplní škola)
 • Nezapomeňte vyplnit úspěchy v okresním a krajském kole olympiád (je nutné doložit kopií diplomu), úspěchy z uměleckých či sportovních soutěží.
 • Nevyplňovat datum státní přijímací zkoušky, protože je  dáno (na první školu se žák dostaví ke státní přijímací zkoušce 12. 4., na druhou školu 13. 4.). 
  Pokud se na střední školu bude konat školní přijímací zkouška, je nezbytné uvézt datum!
 • IZO školy je 102 241 040
 • Zápisový lístek žáci obdrží s potvrzenou přihláškou, uschovejte ho, až do doby, kdy budete informováni o úspěšném přijetí na střední školu.

Řádně vyplněné přihlášky odevzdejte výchovné poradkyni po předchozí domluvě do 15. února 2021.

V případě nejasností mě můžete kontaktovat e-mailem – marta.hyskova@husovaliberec.cz nebo telefonicky 604 899 800

Děkuji za spolupráci. Marta Hyšková

Průvodce „Kam po devítce“ 

Nejedná se o duplicitu služby, kterou poskytují výchovní poradci či třídní učitelé, jde o originální a přehledný návod usnadňující rodičům orientaci. Jeho zvláštností je to, že je psán „z pohledu rodiče“ a je podložený aktuální opakovanou zkušeností s výběrem střední školy i mojí profesní orientací v oblasti poradenství ve vzdělávání.

Průvodce obsahuje přehled všech zásadních informací, ale i odpovědi na nejčastější otázky, které se váží  k výběru budoucího povolání či studia. Na četné žádosti mého okolí jsem se rozhodla nesdílet tento „manuál“ jen v okruhu škol, se kterými spolupracuji, ale poslat ho, možná vaším prostřednictvím, „do světa“.

Jak tento 15ti stránkový průvodce vypadá a co vše obsahuje, se můžete sám/a podívat zde https://bit.ly/KAMpodevitce nebo zde Průvodce (na vyžádání vám ho mohu zaslat také v pdf formátu přímo do e-mailu).

Bc. Pavla Lopatková

E-mail: pruvodce@kampodevitce.cz, tel: 732 865 378

www.kampodevitce.cz

 

NABÍDKA !!! Kdo neabsolvoval testování k volbě povolání u paní Bradáčové, má možnost se bezplatně  tohoto testování zúčastnit na Úřadu práce po předběžném objednání  na tefonním čísle 950 132 448 (p Prokešová a Krainerová).

Podklady pro tvorbu závěrečných prací

Výzkum připravenosti k on-line výuce pro školní rok 2020 / 2021

Prosíme o vyplnění dotazníku na této adrese. Na konci dotazníku prosíme nezapomeňte formulář dokončit tlačítkem "Odeslat".

 

Rozvrh třídy

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí   OSV NJ M ČJ AJ    
Úterý   D CH M NJ Čj    
Středa M - přijímačky F M AJ ČJ NJ Z    
Čtvrtek   AJ M CH NJ      
Pátek ČJ - přijímačky F AJ Z ČJ OV      

 

V úterý jsou rozděleny M a ČJ -  má 1. skupina M, 2. skupina ČJ, a v pátek je to obráceně.

Odpolední výuka - v sudém týdnu se střídá vaření s digitálními technologiemi (změna skupin v pololetí), v lichém týdnu  probíhá výtvarná výchova.

 

Organizace školního roku 2020/2021:

POZOR! Od 10. 9. používáme ve škole roušky. Každý žák si přinese 2 kusy, aby je mohl střídat + obal na ně!!

 

Předpokládané výdaje pro školní rok 2020/2021:

 

Pracovní sešity z Čj - 100,- Kč
Pracovní sešity z M - 100,- Kč (3. díl zaplacen v loňském roce)
Pomůcky na VV - 50 Kč
Třídní fond 300 Kč

Cvičení z ČJ a matematiky (příprava na přijímací zkoušky) budou probíhat ve středu a pátek od 7 hodin za poplatek 700 Kč za každý předmět, začínáme v říjnu.

Balík papírů na kopírování

Cyklistický kurz na konci roku - předpokládaná cena 2 500 Kč

Organizace školního roku 2020/2021:

Začátek školního roku - 1.9. 2020
Podzimní prázdniny - 29.10. - 30.10. 2020
Vánoční prázdniny - 23.12. 2020 - 3.1. 2021
Konec 1. pololetí - 28.1. 2021
Pololetní prázdniny - 29.1. 2021
Jarní prázdniny - 1.2. - 5.2. 2021
Velikonoční prázdniny - 1.4. 2021
Hlavní prázdniny - 1.7. - 31.8. 2021

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

1.10. 2020 - běžné třídní schůzky

26.11. 2020 - konzultační schůzky

14.1. 2021 -  On-line - třídní

25.3. 2021 - konzultační schůzky

20.5. 2021 - běžné třídní schůzky

Kontakt na mě: 

klara.plosova@husovaliberec.cz

telefon 775 30 61 30

Organizační zajištění chodu školy od 1.9.2020

 1. Vjezd vozidel i vstup osob do areálu školy je s ohledem na STAVBU přísně zakázán. Výjimku mají někteří zaměstnanci, kteří byli řádně poučeni o možnostech využívaní prostor vyhrazené stavbě.
 2. Žáci a zaměstnanci školy využívají venkovní areál  (prostor hřiště) v režimu, který umožňuje stavba, vždy po konzultaci s ředitelkou školy nebo školníkem. Přístup na hřiště je umožněn pouze z budovy zadním vchodem. Průchod z areálu není možný! Při činnostech na hřišti je nutné brát v úvahu provoz stavby. Aktivity, které mohou omezit provoz stavby, nejsou dovoleny.
 3. Vstup rodičů a veřejnosti do školy je umožněn pouze bočním vchodem po registraci na sekretariátu školy. Zákonní zástupci s aktivovanou vstupní kartou mohou využít  vestibul pro efektivnější  komunikaci prostřednictvím místních telefonních linek. V prostorech se však s ohledem na zajištění protiepidemiologických opatření zdržují co nejkratší dobu, vždy s ROUŠKOU!!!
 4. Všichni zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, návštěvníci a veřejnost dodržují stanovená opatření platná v danou dobu vyhlášená KHS nebo MZd.  
 5. Ranní provoz školní družiny a dětského klubu Husova je od 6:00  a vstup je zajištěn bočním vchodem prostřednictvím aktivované karty. V ojedinělých případech lze využít zvonek DKH – ŠD umístěný u vstupních vnitřních dveří bočního vchodu. Do budovy vstupuje tímto způsobem výhradně žák nikoli rodič. Potřebuje-li zákonný zástupce vstoupit do budovy, využívá zásadně pouze zvonek na sekretariát, který je v provozu od 7:00 hod.
 6. Žáci přicházejí do školy 7:35 – 7:50. Do šaten vstupuji po skupinách podle pokynů a organizace zaměstnanců školy. V prostorech šatních skříněk se zdržují pouze na dobu bezpodmínečně nutnou. 
 7. Po vstupu do budovy si každý desinfikuje ruce. Totéž provádí při vstupu do třídy a po každém užití toalet nebo příchodu z venku. Osoby s alergií na desinfekční prostředky se řídí individuálním postupem (krémy, hygienické ubrousky apod.) Na dodržování hygienických opatření dbají pověření zaměstnanci školy.
 8. Vstup do šaten není rodičům v době ranního příchodu žáků z důvodu omezených prostorových podmínek povolen. Pověření zaměstnanci školy pomohou žákům nižších tříd, především prvních ročníků. Pro 1. třídy platí v prvním týdnu září volný průchod do třídy   bez přezouvání společně pouze s jedním zákonným zástupcem.
 9. Během celého dne probíhá průběžně zvýšená hygienická údržba toalet a společných prostor.
 10. Žáci svačí (konzumují všechny potraviny) zásadně ve třídě, nikoli na chodbách a dalších společných prostorech. Přesun ze třídy do třídy provádí co nejrychleji, snaží se minimálně zdržovat na chodbách s žáky jiných tříd.
 11. Zaměstnanci dodržují principy častého a efektivního větrání dle předem stanovených pokynů.
 12. Obědy jsou zajištěny dle dříve stanoveného rozpisu v externích prostorech. Při přechodu ke stravování je nutné se řídit platnými podmínkami nařízení KHS nebo MZd.   V externích prostorech je bezpodmínečně nutné dbát nařízení daných subjektů a jejich zaměstnanců.
  Žáci 2.stupně  7.-9.třída ( stravování ZŠ – 5.květen) odchází ze školy společně s pověřeným pracovníkem školy, který následně zajistí dohled nad žáky v průběhu stravování. Po obědě odchází žák samostatně domů nebo se samostatně vrací na odpolední vyučování bez pedagogického dohledu. Žáci 6. tříd opouští místo stravování ( SPŠTex.) samostatně pouze po ukončení vyučování, v případě odpoledního vyučování se vrací s pověřeným pracovníkem školy.
 13. Vzhledem k přechodu a využívání stravování mimo objekt školy není možné zajistit přesný časový harmonogram. Velice prosíme zákonné zástupce o pochopení a loajalitu. Není vůbec jednoduché skloubit všechny proměnné a vyhovět všem podmínkám a nařízením. Je velmi pravděpodobné, že návraty dětí ze stravování, popřípadě možnost vyzvedávání dětí po obědě u výdejny stravování budou klouzavé, mohou se měnit a může se stávat, že bude nutné krátit čas na vypracování některých úkolů, které budou muset děti dodělat doma. Naším cílem však bude takovým  situacím předcházet a jejich četnost minimalizovat.
 14. Výběr jídel pro 2.- 9. ročník během období září – leden se provádí prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz s kódem příslušné výdejny a vaší emailové adresy. Nezapomeňte se včas registrovat a aktivovat karty podle instrukcí na příslušné nástěnce třídy žáka.
 15. Obědy 1.9.2020 budou zajištěny pouze pro děti  využívající  školní družinu či DKH v tento den. Oběd tohoto dne je potřeba speciálně přihlásit ( týká se MŠ Kláštěrní-1.tř. a SPŠTex pro 2.-5.roč.) Vyučování tento den pro všechny žáky končí 9:35. Organizaci výuky v dalších dnech najdete na třídních nástěnkách jednotlivých tříd.
 16. Výuka tělesné výchovy bude probíhat v běžném režimu, pokud nedojde k omezení KHS nebo MZd. Výuka plavání 3. tříd zatím není jistá.
 17. Pokud nedojde ke zhoršení situace, turistický kurz pro 6.ročníky se koná v termínu. Výjezd do Anglie byl cestovní kanceláří zrušen. Další výjezdy, školy v přírodě a akce mimo školu se budou konat dle aktuálních možností s prioritou je uskutečnit dle běžných zvyklostí.
 18. Snahou vedení školy je realizovat chod školy v maximálně možném běžném režimu.
 19. V případě nařízení KHS nebo MZd používání roušek je žák povinen mít s sebou minimálně 2 roušky + hygienický igelitový sáček. Dodržuje všechna platná pravidla.
 20. Konkrétní informace týkající se dané třídy, naleznete na webových stránkách své třídy.

V Liberci dne 25.8.2020

                                                                       Mgr. Blanka Lukeš Reindlová