česky deutsch

9.B

Úvod » Třídy » 9.B

P

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Milí žáci,

moc děkuji za čtvrteční důstojný večírek na rozloučenou a mám pro Vás u sebe ve sborovně zbytek třídního fondu: 200,-  Kč na žáka, budu rozdávat v úterý mezi 8:00 až 10:00 hodinou. Ještě zbyly nějaké drobné a ty jsem pod vedením p. učitele Konfršta vložila do kasičky na kávu pro ped. sbor - snad byste s tím souhlasili. Nevyzvednuté peníze použiji na nákup anglické literatury do školy.

Přeji krásné prázdniny a vše dobré.

Vaše Jana F.

 

 

 

PŘIJATÍ UCHAZEČI:

 

Seznam přijatých uchazečů se zveřejní pod registračními čísly způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky školy) a na přístupném místě ve škole. 

 

LHŮTA PRO ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU je stanovena na nejpozději 5 pracovních dní po nejzazším termínu po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tedy do 23. června, resp. 24. června. )

 

  1. Byli jste přijati na obě střední školy – dobře promyslíte, které škole (oboru) dáte přednost a odnesete si tam včas vyplněný zápisový lístek. Stále platí, že zápisový lístek je nepřenosný!

 

  1. Byli jste přijati na jednu školu, ale vaší vysněnou školou je škola, kam vás nepřijali – zápisový lístek vyplníte, odnesete na školu, kde jste přijati, a dále postupujete podle informací pro nepřijaté uchazeče.


 

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI:

 

Nepřijatým uchazečům odešle škola rozhodnutí o nepřijetí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

 

Podle § 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, NEMŮŽE uchazeč/zákonný zástupce podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. Jelikož ale ne všichni uchazeči uplatní své zápisové lístky, existuje i nyní možnost, jak uchazeče, který nebyl přijat z kapacitních důvodů, ! splnil tedy podmínky přijímacího řízení !, přijmout ke vzdělávání.

 

Uchazeč/zákonný zástupce podá ŽÁDOST O VYDÁNÍ NOVÉHO ROZHODNUTÍ VE VĚCI (formulář zpracovaný MŠMT viz níže) podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. 

 

Škola v případě volného místa žádosti vyhoví a vydá nové rozhodnutí ve věci. To se pak předkládá při žádosti o zpětvzetí zápisového lístku, pokud jej uchazeč již uplatnil v jiné škole. Při vydávání nového rozhodnutí ve věci se škola musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

 

Zpětvzetí zápisového lístku je možné za podmínek stanovených školským zákonem (zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou umělecky zaměřených) a také v případě vydání nového rozhodnutí ve věci podle § 101 písm. b) správního řádu (tento institut je tu nově a "nahrazuje" rozhodnutí o odvolání). Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je v tomto případě zachována, tedy 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí.

 

Nemůže-li škola žádosti o vydání nového rozhodnutí ve věci vyhovět, usnesením řízení zastaví.


 

2. kolo přijímacího řízení 

 

Některé střední školy budou vypisovat 2. kolo přijímacího řízení. V tomto kole můžete podat libovolný počet přihlášek (růžový formulář). Na každou přihlášku uvedete pouze 1 střední školu/obor. 

Informace o školách najdete na webových stránkách www.edulk.cz  

 

 

 

                           

Základní opatření KHS k prevenci šíření onemocnění koronavirem (COVID - 19)

 

Vítejte na nástěnce třídy 9.B

školní rok 2019 / 2020 

 

Rozvrh pro školní rok 2019/2020

    1 2            
od:
do:
  9:00
9:30
10:00
10:30
           
Pondělí   CH/PŘ AJ            
Úterý   MA ČJ            
Středa   ZE            
Čtvrtek   OV CH/PŘ            
Pátek   NJ FY            

 

INFORMACE K NÁSTUPU DEVÁŤÁKŮ DO ŠKOLY - PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ

Vážení rodiče, milí žáci,

jsem moc ráda, že můžeme dětem pomoci s přípravou na přijímací zkoušky na SŠ. Je potřeba, abyste si všichni velmi pozorně přečetli informace k nástupu, které naleznete na úvodu školy. Zároveň prosím rodiče, aby své děti velmi důrazně poučili o dodržování nutných bezpečnostních pravidel. Rozdělení třídy do dvou skupin, které budou po celou dobu výuky  neměnné, se děti dozvědí prostřednictvím skupiny na whatsapu.  Těšíme se na všechny, kteří se přihlásili. Jarka Pastuchová, Hana Červinková

 

 

 

Informace ze dne 27.4. 2020

Vážení rodiče, milí žáci

vzhledem k tomu, že účast na online hodinách bude součástí hodnocení za druhé pololetí, v případě neúčasti prosím o omluvu emailem danému vyučujícímu s uvedením důvodu.

V současné době by se v Bakalářích mělo objevit hodnocení za 3. čtvrtletí u jednotlivých předmětů - slovní s ohledem na online výuku.

Jiné novinky pro Vás prozatím nemám, nikdo z nás si takhle "konec devítky" nepředstavoval, věřím ale, že červen pro nás bude příznivý.. Snad se brzy dozvíme termín přijímaček, spadne to z Vás i z dětí a budeme moci vymyslet důstojný konec devíti let na naší škole v druhé půlce června. 

Jakmile se něco nového dozvíme, budu Vás informovat..

Přeji Vám všem členům domácností hodně sil a pevné nervy do finiše... Mějte se hezky

Vaše Jana Flossmannová

 

 

Nový rozvrh pro online výuku - první blok začíná vždy v 9 h , druhý v 10 h, oba bloky trvají vždy po 30 minutách.

Užijte si to!

třídnická hodina bud e vždy jednou za 14 dní ve čtvrtek v 11h - příští bude tedy 15.4.

mějte se

 

 

 

Přijímací řízení 2020

 

Přihlášky (správně vyplněné a potvrzené) musí být doručeny na vybrané střední školy 

do 1. března 2020.

 

Zkontrolujte si požadavky k přijímacímu řízení na webových stránkách středních škol (počet vysvědčení, potvrzení lékaře, školní přijímací zkouška).

 

Přihláška 

růžový formulář (možno stáhnout z www.edulk.cz, www.cermat.cz, webové stránky středních škol)

tiskněte oboustranně

může být vytištěna černobíle 

přihlášky musí být vyplněny stejně (pořadí středních škol!)

na přední stranu vyplňte přesně název a adresu střední školy, kód a název oboru (lze psát pouze jeden obor!)

nevyplňujte datum státní přijímací zkoušky! (na první školu se žák dostaví ke státní přijímací zkoušce 14. 4., na druhou školu 15. 4.)

nezapomeňte vyplnit kolonky datum narození zákonného zástupce, jméno zákonného zástupce a podpis zákonného zástupce

na zadní stranu vyplňte – chování a školní předměty podle vysvědčení (bez OSV), nevyplňujte průměr (doplní škola)

nezapomeňte vyplnit úspěchy v okresním a krajském kole olympiád (je nutné doložit kopií diplomu)

IZO školy 102 241 040

 

Řádně vyplněné přihlášky odevzdejte výchovné poradkyni Martě Hyškové 

do 14. února 2020.

 

V případě nejasností mě můžete kontaktovat e-mailem – marta.hyskova@husovaliberec.cz.

Děkuji za spolupráci. Marta Hyšková

 

 

 

 

 

 

 

 DĚTEM BYL ROZDÁN ATLAS ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI S PŘEHLEDEM STŘEDNÍCH ŠKOL A UČILIŠŤ V LIB. KRAJI

16.12. NÁVŠTĚVA ÚŘADU PRÁCE

 

proběhly volby do školské rady

souhlas rodičů s účastí dítěte na nepovinném předmětu OSV

seznámení rodičů s tím, že děti byly poučeni o bezpečném a vhodném chování žáků ve škole, se školním řádem a pravidly hodnocení

SRPŠ odsouhlasil příspěvek ve výši 500,- Kč na žáka

plánované akce: návštěva Úřadu práce,  exkurze do Terezína, cyklokurz

dále budu vybírat příspěvek do třídního fondu ve výši 300,- Kč (do konce listopadu)

 

 

Pokud uvažujete o umělecké škole, prosím sledujte  www.edulk.cz, www.cermat.cz, www.infoabsolvent.cz

 

 

PŘÍPRAVA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

Začíná 2. října. Probíhat bude vždy ve středu od 7:00 Ma, v pátek od 7:00 Čj. Přihlášené dítě je třeba v případě nepřítomnosti omluvit, vyučující daného předmětu si vedou docházku (kdykoliv k nahlédnutí).

Dále škola nabízí ke koupi cvičebnice s ukázkovými testy z češtiny a matematiky za sníženou cenu po 150,- Kč.

 

 

 

  

 

Vážení rodiče,

vítám Vás na stránkách třídy 9. B.

Jmenuji se Jana Flossmannová a Vaše děti budu provázet posledním ročníkem základní školy. Těším se na vzájemnou spolupráci a přeji Vám i  Vašim dětem hodně elánu do následujícího školního roku. V případě dotazů mne prosím kontaktujte. 

Kontaktní údaje: email  -  jana.flossmannova@husovaliberec.cz                           telefon  -  731 632 396

Organizace 1. školního týdne

2.9.2019 - 1. - 2. vyučovací hod., třídnické hodiny

3.9.2019 - 1. - 2. vyučovací hod. třídnické hodiny, 3. - 5. vyuč. hod. dle rozvrhu, konec výuky ve 12:40 hod.

4.9. - 6.9. 2019 - výuka dle rozvrhu, konec výuky ve 13:35 hod.

 

Organizace školního roku

Začátek školního roku - 2.9.2019

 

Podzimní prázdniny - 29.10.2019 - 30.10.2019

 

Vánoční prázdniny - 21.12.2019 - 5.1.2020

 

Pololetní prázdniny - 31.1.2020

 

Jarní prázdniny - 9.3.2020 - 15.3.2020

 

Velikonoční prázdniny - 9.4.2020

 

Ředitelské volno - 29.6.2020 - 30.6.2020

 

Hlavní prázdniny - 1.7.2020 - 31.8.2020

 

Začátek školního roku - 1.9.2020

 

 

 

Třídní schůzky

3.10.2019 (prezenční) - 17:00 - 18:30 hod.

 

28.11.2019 (konzultační) - 16:00 - 18:00 hod.

 

9.1.2020               - // -

 

2.4.2020               - // -

 

21.5.2020 (prezenční) - 17:00 - 18:30 hod.

 

 

 

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE

Třídní fond - 300 Kč (vybereme v průběhu listopadu)

 

Pracovní sešit Ma - 150 Kč

 

Pracovní sešity Čj - 90 Kč

 

Příprava na přijímací zkoušky  ČJ  - 750 Kč

 

Příprava na přijímací zkoušky Ma - 750 Kč

 

Pomůcky Vv - 50 Kč

 

Časopis na AJ - 220 Kč

 

Cyklistický kurz - cca 2 200 Kč

 

Žákovský zápisník - 15 Kč

 

V září budu vybírat 500 Kč na pomůcky a učebnice (viz výše), popř. 2000 Kč (zahrnuje částky za přípravu na př. zkoušky) dle zájmu

 

Prosím přinést balík papírů A4 a dvě role ubrousků do konce září!!!

 

Omlouvání žáků

Při nemoci:

ihned emailem  třídní učitelce (případně zanechat vzkaz na sekretariátu školy) - info o nepřítomnosti

po nemoci písemně v žákovském zápisníku, v den nástupu do školy odevzdat třídní učitelce

omluvenka se píše i na jednu zameškanou hodinu (např. návštěva lékaře)!

Pro uvolnění během vyučování:

písemně před odchodem - v žákovském zápisníku (informace stačí vyučujícímu učiteli, s omluvenkou v žákovském zápisníku, potom za třídním učitelem)

Pro dlouhodobější uvolnění z výuky (rodinné důvody, sport):

vyplnit žádost o uvolnění (ke stažení v dokumentech školy), odevzdat třídní učitelce

Uvolňování z výuky a zdravotní způsobilost

Žádáte-li o uvolnění z výuky na více než 3 dny, vyplňte prosím oficiální žádost, kterou najdete na webu školy (Naše škola - dokumenty), a podepsanou ji pošlete po žákovi. Žádost musí být zaevidována.

Zdravotní způsobilost je platná dva roky, měla by být aktualizována pro výjezdy do ciziny a školní kurzy! Pokud vám brzy způsobilost vyprší, myslete na to, že bude třeba ji aktualizovat.

 

Důležité upozornění:

Pro vstup do školy je nutné, aby každý žák  využíval výhradně  vlastní aktivovanou OPUS kartu ( popř. ISIC). Aktivace karty může být udělena na žádost i rodičům.

Pro případ nevyužívání karty OPUS pro další účely (jízdné, knihovna apod) je možné zakoupit si jednoúčelovou kartu pouze pro vstup do budovy v sekretariátu školy.

Z technickoorganizačních důvodů není možné pravidelně zajišťovat okamžitý vstup do budovy na zazvonění.

Opus karta

Pokud někdo doposud neměl kartu na vstup do školy, je bezpodmínečně nutné si ji obstarat (opuscard nebo v sekretariátu zakoupit za 50,- Kč kartu jen na vstup). Žáci mají vstup umožněn v průběhu celého školního dne, tedy i např. při příchodu od lékaře.

Aktivace karty je provedena v tyto časy:

Žák školy - 7:20 – 16:00

Vstup v 7:20 – 7:35 je umožněn do vestibulu budovy

Rodiče - 7:20 – 16:00 - pouze do vestibulu