česky deutsch

8.A

Úvod » Třídy » 8.A

 

Informace z on-line třídních schůzek konaných dne 14.1. 2021

1. Rekonstrukce školní jídelny pokračuje. S ohledem na zpoždění stavby a administrativní problémy bude nová kuchyň v provozu nejdříve 1. 4. 2021. Do té doby platí stávající systém.

2. Pokud bude 28. 1. probíhat distanční výuka, bude výpis z vysvědčení uveřejněn v tento den na Bakalářích. Případný nesouhlas s hodnocením je nutné podat písemně k rukám ředitelky školy do tří pracovních dnů - tedy 2. 2. 2021. Ředitelka nařídí komisionální přezkoušení (a určuje jeho termín).

    Pololetní hodnocení bude realizováno dle nastavených pravidel známkami s ohledem na doporučení MŠMT (součástí hodnocení je tedy i přístup k distanční výuce).

3. V pátek 29. 1. jsou pololetní prázdniny, na ně další týden navazují prázdniny jarní.

4. Místo příspěvku SRPŠ prosíme rodiče dle jejich možností o zakoupení knih do školní knihovny. Přehled knih a rezervaci najdete zde.

5. Pro žáky jsou připraveny nové učebnice a pracovní sešity z angličtiny. Termín vyzvednutí ve škole oznámí dětem vyučující angličtiny. Materiály budou vydány po zaplacení (550 Kč). Část žáků již částku zaplatila před Vánocemi.
 
6. Prosím rodiče o pravidelnou kontrolu absence svých dětí a její průběžné omlouvání. Přehled dosud neomluvených hodin najdete v záložce Absence v Bakalářích. Nevyřízené hodiny jsou označené modře.

 

 

Informace k výuce od 4. 1. 2021.

Distanční výuka probíhat dle stejného rozvrhu, jako doposud.

 

 

Hodnocení za první čtvrtletí a další průběžné hodnocení naleznete v elektronické žákovské knížce. Pozor - je třeba použít webové rozhraní - aplikace na mobilu nezobrazuje poznámky pro rodiče.

 

Dotazy pro podrobnější informace je třeba směřovat na příslušného učitele předmětu, nejlépe e-mailem. Toto řešení nahrazuje klasické třídní schůzky. Vzhledem k tomu, že není jisté, zda bude možné konzultační schůzky učinit v měsíci  lednu, doporučujeme v případě potřeby využít této možnosti a učitele kontaktovat.

Hodnocení za první pololetí bude vycházet z nastavených kritérií, se kterými byly seznámeny děti hned na počátku školního roku a zvolený způsob zohledňuje distanční výuku.

 

 

Rozvrh zůstává stejný, on-line hodiny začínají vždy v celou, ve škole zvoní v obvyklém čase.

 

  1 2 3 4 5 6
Pondělí OSV M ČJ FY D
Úterý NJ/FJ AJ Z ČJ M OV
Středa M AJ NJ/FJ CH  
Čtvrtek M ČJ NJ/FJ FY CH  
Pátek AJ NJ/FJ ČJ D  

VV a Hv - zadávání samostatné práce na Google classroom.

 

Informace k uzavření školy a distanční výuce

 

 

 1. Potvrzení o uzavření školy k poskytnutí OČR na děti do 10tilet bude vydáváno od čtvrtka 15.10.2020 na sekretariátu školy. Vyzvednout si je můžete osobně v době 8 – 12 hod nebo emailem na vyžádání ( info@husovaliberec.cz)
 2. Obědy nebudou v době uzavření školy poskytovány. Odhlášení bude provedeno centrálně, není třeba nic řešit.
 3. Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím google classroom a google meet. Je nutné aktivovat účty (u mladších dětí prosíme o pomoc rodiče). V rámci gmail účtu žáka je aplikace učebna (najdete vpravo nahoře – 9 kostiček). Při otevření učebny na žáka čekají dlaždice s názvy jednotlivých předmětů. Je potřeba přijmout pozvání a zapsat se do každého z nich. V rámci každého předmětu bude vygenerován odkaz na online hodinu prostřednictvím google meet. Stačí se v daný čas připojit k videohovoru.
 4. Rozsah online výuky probíhá cca v 30 min blocích:

1.třídy  9:00 ; 10:00

2.třídy  9:00; 10:00; 11:00

3.třídy  9:00; 10:00; 11:00

4. třídy 9:00; 10:00; 11:00; 12:00

5.třídy  9:00; 10:00; 11:00; 12:00

Bližší informace o rozvrhu na nástěnkách tříd

 

6.-9. ročník dle rozvrhu na nástěnkách tříd poskytne TU

 

 1. V případě, že žák není schopen pracovat online z jakýchkoli důvodů, kontaktuje zákonný zástupce třídního učitele. Na základě dohody se s rodiči spojí přidělený pedagogický pracovník a poskytne žákovi individuální pomoc.
 2. Vzhledem k povinnosti účasti na distančním vzdělávání prosíme o důsledné omlouvání žáků dle školního řádu a informací z třídních schůzek.

Rozvrh třídy

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:50 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí   OSV MA ČJL PŘD FY   DĚJ HV
Úterý   NJ/FJ AJ ZEM ČJL/MA MA/ČJL OV    
Středa   MA AJ NJ/FJ CH PŘD    
Čtvrtek   MA ČJL NJ/FJ FY CH   TV TV
Pátek   AJ NJ/FJ ČJL DĚJ VV OV    

kontakt na třídní učitelku: ivana.holasova@husovaliberec.cz; 723 77 77 26 (po dobu uzavření školy)

 

 

 

Ve čtvrtek 1. 10. proběhly TŘÍDNÍ SCHŮZKY OD 19:00 ON-LINE FORMOU

 

Nejdůležitější info:

1) Školní řád je upraven s ohledem na zavedení distanční výuky (kompletní znění viz záložka Dokumenty).

2) Google Clasroom jsou spuštěny již teď - přehled probíraného učiva pro absentující žáky.

3) Distanční výuka je povinná a účast na ní bude součástí hodnocení. Z distační výuky (případných on-line hodin) omlouvá žáka zákonný zástupce.

4) Žáci na úvodních hodinách jednotlivých předmětů obdrželi pravidla hodnocení (včetně distanční výuky).

5) Škola se snaží fungovat v normálním režimu. Plánované akce se neruší.

6) V lednu 2021 se uskuteční řádné volby do Školské rady. (Předchozí rok se konaly pouze volby doplňující).

7) Místo obvyklého příspěvku SRPŠ bude letos možnost přispět do žákovské knihovny knižním darem dle aktuálních finančních možností. Přehled knih a rezervační systém bude zveřejněn na webu školy.

 

 

Předpokládané výdaje pro školní rok 2020/2021:

 

Balík papírů na kopírování - zbývá 7 žáků

 

 

Vodácký kurz - 2000 Kč - vybíráme na jaře

 

Třídní schůzky

 

26.11. 2020 - konzultační schůzky

14.1. 2021 - konzultační schůzky

25.3. 2021 - konzultační schůzky

20.5. 2021 - společné třídní schůzkyOrganizace školního roku 2020/2021:

Začátek školního roku - 1.9. 2020
Podzimní prázdniny - 29.10. - 30.10. 2020
Vánoční prázdniny - 21.12. 2020 - 3.1. 2021
Konec 1. pololetí - 28.1. 2021
Pololetní prázdniny - 29.1. 2021
Jarní prázdniny - 30.1. - 7.2. 2021
Velikonoční prázdniny - 1.4. - 2.4. 2021
Hlavní prázdniny - 1.7. - 31.8. 2021

 

 

Organizační zajištění chodu školy od 1.9.2020

 1. Vjezd vozidel i vstup osob do areálu školy je s ohledem na STAVBU přísně zakázán. Výjimku mají někteří zaměstnanci, kteří byli řádně poučeni o možnostech využívaní prostor vyhrazené stavbě.
 2. Žáci a zaměstnanci školy využívají venkovní areál  (prostor hřiště) v režimu, který umožňuje stavba, vždy po konzultaci s ředitelkou školy nebo školníkem. Přístup na hřiště je umožněn pouze z budovy zadním vchodem. Průchod z areálu není možný! Při činnostech na hřišti je nutné brát v úvahu provoz stavby. Aktivity, které mohou omezit provoz stavby, nejsou dovoleny.
 3. Vstup rodičů a veřejnosti do školy je umožněn pouze bočním vchodem po registraci na sekretariátu školy. Zákonní zástupci s aktivovanou vstupní kartou mohou využít  vestibul pro efektivnější  komunikaci prostřednictvím místních telefonních linek. V prostorech se však s ohledem na zajištění protiepidemiologických opatření zdržují co nejkratší dobu, vždy s ROUŠKOU!!!
 4. Všichni zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, návštěvníci a veřejnost dodržují stanovená opatření platná v danou dobu vyhlášená KHS nebo MZd.  
 5. Ranní provoz školní družiny a dětského klubu Husova je od 6:00  a vstup je zajištěn bočním vchodem prostřednictvím aktivované karty. V ojedinělých případech lze využít zvonek DKH – ŠD umístěný u vstupních vnitřních dveří bočního vchodu. Do budovy vstupuje tímto způsobem výhradně žák nikoli rodič. Potřebuje-li zákonný zástupce vstoupit do budovy, využívá zásadně pouze zvonek na sekretariát, který je v provozu od 7:00 hod.
 6. Žáci přicházejí do školy 7:35 – 7:50. Do šaten vstupuji po skupinách podle pokynů a organizace zaměstnanců školy. V prostorech šatních skříněk se zdržují pouze na dobu bezpodmínečně nutnou. 
 7. Po vstupu do budovy si každý desinfikuje ruce. Totéž provádí při vstupu do třídy a po každém užití toalet nebo příchodu z venku. Osoby s alergií na desinfekční prostředky se řídí individuálním postupem (krémy, hygienické ubrousky apod.) Na dodržování hygienických opatření dbají pověření zaměstnanci školy.
 8. Vstup do šaten není rodičům v době ranního příchodu žáků z důvodu omezených prostorových podmínek povolen. Pověření zaměstnanci školy pomohou žákům nižších tříd, především prvních ročníků. Pro 1. třídy platí v prvním týdnu září volný průchod do třídy   bez přezouvání společně pouze s jedním zákonným zástupcem.
 9. Během celého dne probíhá průběžně zvýšená hygienická údržba toalet a společných prostor.
 10. Žáci svačí (konzumují všechny potraviny) zásadně ve třídě, nikoli na chodbách a dalších společných prostorech. Přesun ze třídy do třídy provádí co nejrychleji, snaží se minimálně zdržovat na chodbách s žáky jiných tříd.
 11. Zaměstnanci dodržují principy častého a efektivního větrání dle předem stanovených pokynů.
 12. Obědy jsou zajištěny dle dříve stanoveného rozpisu v externích prostorech. Při přechodu ke stravování je nutné se řídit platnými podmínkami nařízení KHS nebo MZd.   V externích prostorech je bezpodmínečně nutné dbát nařízení daných subjektů a jejich zaměstnanců.
  Žáci 2.stupně  7.-9.třída ( stravování ZŠ – 5.květen) odchází ze školy společně s pověřeným pracovníkem školy, který následně zajistí dohled nad žáky v průběhu stravování. Po obědě odchází žák samostatně domů nebo se samostatně vrací na odpolední vyučování bez pedagogického dohledu. Žáci 6. tříd opouští místo stravování ( SPŠTex.) samostatně pouze po ukončení vyučování, v případě odpoledního vyučování se vrací s pověřeným pracovníkem školy.
 13. Vzhledem k přechodu a využívání stravování mimo objekt školy není možné zajistit přesný časový harmonogram. Velice prosíme zákonné zástupce o pochopení a loajalitu. Není vůbec jednoduché skloubit všechny proměnné a vyhovět všem podmínkám a nařízením. Je velmi pravděpodobné, že návraty dětí ze stravování, popřípadě možnost vyzvedávání dětí po obědě u výdejny stravování budou klouzavé, mohou se měnit a může se stávat, že bude nutné krátit čas na vypracování některých úkolů, které budou muset děti dodělat doma. Naším cílem však bude takovým  situacím předcházet a jejich četnost minimalizovat.
 14. Výběr jídel pro 2.- 9. ročník během období září – leden se provádí prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz s kódem příslušné výdejny a vaší emailové adresy. Nezapomeňte se včas registrovat a aktivovat karty podle instrukcí na příslušné nástěnce třídy žáka.
 15. Obědy 1.9.2020 budou zajištěny pouze pro děti  využívající  školní družinu či DKH v tento den. Oběd tohoto dne je potřeba speciálně přihlásit ( týká se MŠ Kláštěrní-1.tř. a SPŠTex pro 2.-5.roč.) Vyučování tento den pro všechny žáky končí 9:35. Organizaci výuky v dalších dnech najdete na třídních nástěnkách jednotlivých tříd.
 16. Výuka tělesné výchovy bude probíhat v běžném režimu, pokud nedojde k omezení KHS nebo MZd. Výuka plavání 3. tříd zatím není jistá.
 17. Pokud nedojde ke zhoršení situace, turistický kurz pro 6.ročníky se koná v termínu. Výjezd do Anglie byl cestovní kanceláří zrušen. Další výjezdy, školy v přírodě a akce mimo školu se budou konat dle aktuálních možností s prioritou je uskutečnit dle běžných zvyklostí.
 18. Snahou vedení školy je realizovat chod školy v maximálně možném běžném režimu.
 19. V případě nařízení KHS nebo MZd používání roušek je žák povinen mít s sebou minimálně 2 roušky + hygienický igelitový sáček. Dodržuje všechna platná pravidla.
 20. Konkrétní informace týkající se dané třídy, naleznete na webových stránkách své třídy.

V Liberci dne 25.8.2020

                                                                       Mgr. Blanka Lukeš Reindlová