česky deutsch

5.B

Úvod » Třídy » 5.B

Program ke konci školního roku

21. 6. - Naivní divadlo - (Boj o oheň, představení začíná v 9:00)

22. 6. - Výlet vlakem - Jiřetín pod Jedlovou ( Křížová hora, Tolštejn, Jedlová) - 7:00 - 15:00

23. 6. - Zoo Liberec - 8:00 - 12:00

24. 6. 2021 - Třídní focení (v čase dopolední výuky), den her

25. 6. - Liberecká výšina - 8:00 - 12:00

28. a 29. - Vybírání učebnic

 

Vážení rodiče,

pokud by se někdo z Vás chtěl připojit a jet na výlet/y s námi, budu ráda! 

Děkuji za spolupráci! :)

Volby do školské rady

Ředitelka Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec v souladu s § 167 a 168 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady a oznamuje termín a místo konání voleb.

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků se uskuteční v týdnu od 21. 6. do 24. 6. 2021 od 8:00 do 15:00 v sekretariátu školy a od 15:00 do 16:30 ve školní družině a budou probíhat v souladu s volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem.

Složení školské rady:
Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle §167 a §168 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Nominace kandidátů:
Návrhy na kandidáty pro volby do školské rady se podávají nejpozději do 3. června 2021, a to buď elektronicky na adresu lukes.reindlova@husovaliberec.cz či písemně do kanceláře školy (viz přiložený dokument).

Způsob volby:
Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy. Volič zásadně hlasuje osobně. Z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců budou zvoleni 2 s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Z navržených kandidátů zřad pedagogů budou zvoleni 2 s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Jejich jména budou zveřejněna na internetových stránkách školy: www.zskola.cz.

Členové volební komise:
Předseda: Mgr. Libor Junek
Členové: MUDr. Petra Telekesová, Ing. Ondřej Červinka

Formuláře pro kandidaturu naleznete zde.

V Liberci dne 6. května 2021

 

 

Výuka od 17.5. 2021

Vážení rodiče,

od 17.4. se vracíme k výuce bez rotací. V rozvrhu se nám objevily malé změny.

 

7:55 - 8:40

8:50 - 9:35

10:05 - 10:50 

11:00 - 11:45

11:55 - 12:40 12:50 - 13:35

PONDĚLÍ

OSV

VLA

MA

ČJ - PEJSCI

ČJ - SOVIČKY

VV/INF

VV/INF

ÚTERÝ

NJ

MA - PEJSCI

MA - SOVIČKY

ČJ - PEJSCI

ČJ - SOVIČKY

MA

VLA  

STŘEDA

ČJ - PEJSCI

ČJ - SOVIČKY

Pří

ČJ - PEJSCI

ČJ - SOVIČKY

MA - PEJSCI

MA - SOVIČKY

Nj  

ČTVRTEK

MA

ČJ

ČJ

Nj

 

PÁTEK

Nj

Čj

Ma

Čj

Čj  

Družina je opět ve standardním provozu - ráno od 6:00 - 7:20 (ke vstupu bude využívám boční vchod), odpoledne do 18:00. Prosím o kontrolu plateb za DKH.

Testování se provádí 1x týdně  - v pondělí v rámci OSV. Podrobmné informace k nástupu dětí naleznete v úvodu stránek školy.

Prosím, aby si děti v pondělí do školy donesly rýsovací pomůcky - pravítko s ryskou, dlouhé pravítko, kružítko, ořezanou tužku.

Dále prosím, aby si každý žák donesl oblečení "na ven" - pokud nám to počasí umožní, budeme se chodit učit do přírody.

Děkuji za spolupráci!

Závěrečná práce

Vážení rodiče

do konce května by děti měly odevzdat hotové, vytištěné závěrečné práce. Nabízím možnost konzultací ve škole (o přestávce, po vyučování). 

Děkuji za spolupráci.

Testování dětí

 zde  si můžete prohlédnout  instruktážní leták a videonávod k testování.

Je možné testování vlastním testem. Testy, které lze použít, najdete v přiloženém odkazu, který schválilo MZd. Seznam-antigenních-testů-pro-které-vydalo-ministerstvo-výjimku-podle-§-4-odst.-8-nařízení-vlády-č.-56_2015-Sb.-aktual.xlsx 

Závěrečná práce - březen

 

Vážení rodiče,

aktuálním úkolem pro děti je, aby mi do konce března zaslaly další kapitolu závěrečné práce - DOPIS. Připomeňte dětem, že je možné práci individuálně konzultovat (ve škole i na MEETu).

Dopis by měl mít veškeré náležitosti (místo a datum odeslání, oslovení, hlavní část, rozlouční, podpis). Dopis se bude týkat vybraných zajímavých míst. 

Již splněné úkoly: úvod, zajímavá místa, kalkulace. Ti, kteří tyto části ještě neodevzdali, prosím o rychlé odevzdání.

 

Provoz nové školní jídelny

Milí žáci, vážení rodiče,

po dlouhé době se blíží den, kdy se společně dočkáme a naše škola bude moci poskytnout žákům i zaměstnancům kvalitní, snad i chutné stravování v kulturním prostředí. Na rekonstrukci jsme dlouho čekali a volali jsme po změně. Vlastní stavební úpravy se týkaly zásadních změn v dispozicích staré budovy i změn účelu přístavby. Z gymnastického sálu (malé tělocvičny) a ranní družiny se stala prostorná jídelna, ve staré budově byla vybudována technologicky nejmodernější kuchyně na území regionu.

Provozování školní jídelny (kuchyně) zůstává v rukou školy, což umožní těsnější kontakt mezi žáky, rodiči a personálem kuchyně, který byl velmi pečlivě vybrán.

Zahájení provozu je plánováno na 1. 3. 2021.

Vzhledem ke složitosti administrativních úkonů si vás všechny dovoluji požádat o spolupráci, a to poměrně rychle. 

1.     Prosím všechny rodiče žáků 1. – 9. ročníků o vyplnění přihlášky ke stravování, a to i v případě, že nejsou rozhodnuti o využívání školního stravování. Bezprostřední odevzdání přihlášky je nutné k finančnímu zajištění a čerpání státní dotace. To vše bez ohledu na to, zda konkrétního žáka čeká prezenční či distanční výuka. Přihlášku naleznete v příloze. Vyplněnou a podepsanou ji, prosím, naskenujte a zašlete emailem na adresu jidelna@husovaliberec.cz nebo v papírové podobě odevzdejte na sekretariátu školy.                                                           Termín:     do konce února 2021

2.     Veškerá komunikace (objednávání, odhlašování, výběr jídla) bude ovládána prostřednictvím programu Strava.cz. Tento systém již znáte (2. – 9. ročník).  Na webových stránkách školy v sekci Jídelníček (ikona Školní jídelna) najdete napojení na systém Strava.cz – odkaz na jídelníček a přihlašovací dialog aplikace Stravné. Pro snadné ovládání můžete využít i aplikace ve svých mobilních telefonech. Vzhledem k poměrně rychlému nástupu mohou nastat při využívání internetové podpory zprvu komplikace, proto prosím o pochopení a trpělivost.

3.     K výdeji obědů budou děti potřebovat OPUS kartu / bílou školní vstupní kartu nebo čip. Čip můžete zakoupit u nás ve škole prostřednictvím třídního učitele při prezenční výuce nebo na sekretariátu školy v provozní době od 8 do 14 hod. Cena čipu je 120,- Kč a lze jej používat i pro vstup do školy místo původních karet. Je na Vašem uvážení, kterou z možností využijete - čip je sice dražší, ale skladnější, lze jej přidat například ke klíčům.

Postupně umožníme výběr ze tří jídel. Volba probíhá online na základě přiděleného jména a hesla, které dostanete na Vaši emailovou adresu uvedenou v Bakalářích (lze zkontrolovat na kartě žáka). Email, který můžete očekávat během příštího týdne, bude též obsahovat variabilní symbol pro bezhotovostní platbu záloh obědů.

Obědy jsou automaticky objednány na základě přihlášky od 1. 3. 2021, a to vždy pro děti prezenčního vzdělávání. 

Žáci plnící distanční výuku si musí v případě zájmu obědy objednat samostatně. Výdej v zatavených krabičkách bude organizován výdejním okénkem z hřiště v čase od 13 do 14 hodin. 

Neodebrání obědu je vždy třeba včas nahlásit. Odhlašování obědů se provádí též online do 13 hodin předchozího pracovního dne na www.strava.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace při volbě výdejny a zadání přihlašovacích údajů. 

V době mimo distanční výuku, tedy v případě plnění prezenční výuky, je možné si jídlo s sebou odnést pouze první den nemoci dítěte.

 

Úhradu stravného na měsíc březen proveďte nejpozději do 10. 3. 2021 na bankovní účet 8950182/0800.

A dále nastavte zálohovou platbu vždy do 25. v předcházejícím měsíci.

Variabilní symbol: bude zaslán samostatně na Váš email uvedený v kartě žáka v Bakalařích

Zpráva pro příjemce: jméno, příjmení a třída žáka

Ve výjimečných případech lze uhradit v hotovosti v sekretariátu školy.

Veškeré změny čísla účtu či banky hlaste vedoucímu provozu, nejlépe písemnou formou.

 

Aktivace karet a čipů proběhne v prvních dnech stravování.

 

Ceny stravného pro žáky základní školy:

7-10 let            27,- Kč / 1 oběd                       měsíční platba  – záloha 540,- Kč

11-14 let          29,- Kč / 1 oběd                       měsíční platba              580,- Kč

15 a více let      31,- Kč / 1 oběd                      měsíční platba             620,- Kč

Do věkových skupin jsou žáci zařazeni dle dosaženého věku ve školním roce /září – srpen/.

V případě úplného odhlášení ze stravování žádáme o písemné sdělení této změny, neboť průběžně informujeme Krajský úřad Libereckého kraje.

 

Kontaktní údaje:

Telefon:                      775 856 575 nebo 731 632 396 

E-mail:                        jidelna@husovaliberec.cz

Web:                           www.zskola.cz/jidelnicek

Vedoucí školní jídelny: Mgr. Marcel Novotný;  e-mail: marcel.novotny@husovaliberec.cz.

 

 

 

Závěrečná práce

Rozvrh třídy

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí   Osv Vla Ma ČjL Inf    
Úterý   Nj/ČjL Nj/Ma Vla Ma Inf      
Středa   ČjL Pří ČjL Nj/ČjL Nj/Ma Inf    
Čtvrtek   Ma ČjL Tv Nj ČjL Vv    
Pátek   Nj Hv Tv ČjL Ma Vv    

   - na hodiny INFORMATIKY budou děti rozděleny do tří skupin

 

Milé děti, milí rodiče,

vítám Vás v novém školním roce. Přeji Vám klidný a pohodový školní rok.

 

 

 

Obědy

Obědy pro děti jsou automaticky odhlášeny.

Gastron nabízí možnost odběru obědu v zatavených balíčcích, a to na Střední průmyslové škole textilní od 13:00 do 14:00. V případě, že budete mít zájem o odběr balíčku, je nutné si oběd v systému přihlásit!

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mě, prosím, kontaktujte.

Děkuji Vám za Vaši spolupráci. Přeji krásný a šťastný nový rok, hodně zdraví, radosti a spokojenosti. Anna Jassová

 

 

Závěrečná práce

Vážení rodiče,

v tomto školním roce děti čeká vytvoření závěrečné práce. Tématem je místo v České republice. Doporučuji vybrat si místo, které děti navštívily a dobře ho znají. V rámci práce nás děti s vybraným místem seznámí, naplánují výlety pro svého kamaráda, kamarádku, rodinu, vytvoří kalkulaci k vybraným výletům, napíší zvací dopis kamarádovi, kamarádce, … Celou práci doplní o vlastní fotografie k vybranému tématu.

Podrobné informace k vytvoření závěrečné práce a ukázky dvou závěrečných prací najdete výše na nástěnce třídy. Informace dám také dětem a pošlu Vám je emailem.

Děti jsem o vytvoření záverečné práce již informovala a také jsem jim dvě práce ukázala.

O všech úkolech, které nás v rámci závěrečné práce čekají, Vás budu informovat prostřednictvím nástěnky třídy.

Aktuálním úkolem pro děti je vybrat si téma a do konce října mi ho nahlásit. Některé děti už nahlásily.

Pokud byste cokoliv potřebovali vysvětlit či měli jakýkoliv problém, prosím, kontaktujte mě. Ráda Vám vysvětlím a pomůžu.

      

Organizace školního roku:

Třídní schůzky:

15. 4. 2021 - Online třídní schůzky

30. 6. 2021 - Vydávání vysvědčení za 2. pololetí

 

Školní prázdniny:

Podzimní:             29. a 30. 10. 2020

Vánoční:               23. 12. 2020 – 3. 1. 2021  

Pololetní:             29. 1. 2021

Jarní:                   1. – 7. 2. 2021

Velikonoční:        1. 4. 2021

Hlavní:                 1. 7. - 31. 8. 2021

 

Telefonní čísla a adresy:

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec

Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01

Web: www.zskola.cz

E-mail: info@husovaliberec.cz

Sekretariát školy: 731 632 396

Sborovna 1. stupeň: 725 088 832

Družina: 739 334 394

Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová   

Třídní učitelka: Denisa Könnyüová 

Email: denisa.konnyuova@husovaliberec.cz

Telefon: 737187861     

Organizační zajištění chodu školy od 1.9.2020

 1. Vjezd vozidel i vstup osob do areálu školy je s ohledem na STAVBU přísně zakázán. Výjimku mají někteří zaměstnanci, kteří byli řádně poučeni o možnostech využívaní prostor vyhrazené stavbě.
 2. Žáci a zaměstnanci školy využívají venkovní areál  (prostor hřiště) v režimu, který umožňuje stavba, vždy po konzultaci s ředitelkou školy nebo školníkem. Přístup na hřiště je umožněn pouze z budovy zadním vchodem. Průchod z areálu není možný! Při činnostech na hřišti je nutné brát v úvahu provoz stavby. Aktivity, které mohou omezit provoz stavby, nejsou dovoleny.
 3. Vstup rodičů a veřejnosti do školy je umožněn pouze bočním vchodem po registraci na sekretariátu školy. Zákonní zástupci s aktivovanou vstupní kartou mohou využít  vestibul pro efektivnější  komunikaci prostřednictvím místních telefonních linek. V prostorech se však s ohledem na zajištění protiepidemiologických opatření zdržují co nejkratší dobu, vždy s ROUŠKOU!!!
 4. Všichni zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, návštěvníci a veřejnost dodržují stanovená opatření platná v danou dobu vyhlášená KHS nebo MZd.  
 5. Ranní provoz školní družiny a dětského klubu Husova je od 6:00  a vstup je zajištěn bočním vchodem prostřednictvím aktivované karty. V ojedinělých případech lze využít zvonek DKH – ŠD umístěný u vstupních vnitřních dveří bočního vchodu. Do budovy vstupuje tímto způsobem výhradně žák nikoli rodič. Potřebuje-li zákonný zástupce vstoupit do budovy, využívá zásadně pouze zvonek na sekretariát, který je v provozu od 7:00 hod.
 6. Žáci přicházejí do školy 7:35 – 7:50. Do šaten vstupuji po skupinách podle pokynů a organizace zaměstnanců školy. V prostorech šatních skříněk se zdržují pouze na dobu bezpodmínečně nutnou. 
 7. Po vstupu do budovy si každý desinfikuje ruce. Totéž provádí při vstupu do třídy a po každém užití toalet nebo příchodu z venku. Osoby s alergií na desinfekční prostředky se řídí individuálním postupem (krémy, hygienické ubrousky apod.) Na dodržování hygienických opatření dbají pověření zaměstnanci školy.
 8. Vstup do šaten není rodičům v době ranního příchodu žáků z důvodu omezených prostorových podmínek povolen. Pověření zaměstnanci školy pomohou žákům nižších tříd, především prvních ročníků. Pro 1. třídy platí v prvním týdnu září volný průchod do třídy   bez přezouvání společně pouze s jedním zákonným zástupcem.
 9. Během celého dne probíhá průběžně zvýšená hygienická údržba toalet a společných prostor.
 10. Žáci svačí (konzumují všechny potraviny) zásadně ve třídě, nikoli na chodbách a dalších společných prostorech. Přesun ze třídy do třídy provádí co nejrychleji, snaží se minimálně zdržovat na chodbách s žáky jiných tříd.
 11. Zaměstnanci dodržují principy častého a efektivního větrání dle předem stanovených pokynů.
 12. Obědy jsou zajištěny dle dříve stanoveného rozpisu v externích prostorech. Při přechodu ke stravování je nutné se řídit platnými podmínkami nařízení KHS nebo MZd.   V externích prostorech je bezpodmínečně nutné dbát nařízení daných subjektů a jejich zaměstnanců.
  Žáci 2.stupně  7.-9.třída ( stravování ZŠ – 5.květen) odchází ze školy společně s pověřeným pracovníkem školy, který následně zajistí dohled nad žáky v průběhu stravování. Po obědě odchází žák samostatně domů nebo se samostatně vrací na odpolední vyučování bez pedagogického dohledu. Žáci 6. tříd opouští místo stravování ( SPŠTex.) samostatně pouze po ukončení vyučování, v případě odpoledního vyučování se vrací s pověřeným pracovníkem školy.
 13. Vzhledem k přechodu a využívání stravování mimo objekt školy není možné zajistit přesný časový harmonogram. Velice prosíme zákonné zástupce o pochopení a loajalitu. Není vůbec jednoduché skloubit všechny proměnné a vyhovět všem podmínkám a nařízením. Je velmi pravděpodobné, že návraty dětí ze stravování, popřípadě možnost vyzvedávání dětí po obědě u výdejny stravování budou klouzavé, mohou se měnit a může se stávat, že bude nutné krátit čas na vypracování některých úkolů, které budou muset děti dodělat doma. Naším cílem však bude takovým  situacím předcházet a jejich četnost minimalizovat.
 14. Výběr jídel pro 2.- 9. ročník během období září – leden se provádí prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz s kódem příslušné výdejny a vaší emailové adresy. Nezapomeňte se včas registrovat a aktivovat karty podle instrukcí na příslušné nástěnce třídy žáka.
 15. Obědy 1.9.2020 budou zajištěny pouze pro děti  využívající  školní družinu či DKH v tento den. Oběd tohoto dne je potřeba speciálně přihlásit ( týká se MŠ Kláštěrní-1.tř. a SPŠTex pro 2.-5.roč.) Vyučování tento den pro všechny žáky končí 9:35. Organizaci výuky v dalších dnech najdete na třídních nástěnkách jednotlivých tříd.
 16. Výuka tělesné výchovy bude probíhat v běžném režimu, pokud nedojde k omezení KHS nebo MZd. Výuka plavání 3. tříd zatím není jistá.
 17. Pokud nedojde ke zhoršení situace, turistický kurz pro 6.ročníky se koná v termínu. Výjezd do Anglie byl cestovní kanceláří zrušen. Další výjezdy, školy v přírodě a akce mimo školu se budou konat dle aktuálních možností s prioritou je uskutečnit dle běžných zvyklostí.
 18. Snahou vedení školy je realizovat chod školy v maximálně možném běžném režimu.
 19. V případě nařízení KHS nebo MZd používání roušek je žák povinen mít s sebou minimálně 2 roušky + hygienický igelitový sáček. Dodržuje všechna platná pravidla.
 20. Konkrétní informace týkající se dané třídy, naleznete na webových stránkách své třídy.

V Liberci dne 25.8.2020

                                                                       Mgr. Blanka Lukeš Reindlová