česky deutsch

3.A

Úvod » Třídy » 3.A

Vážení rodiče a milé děti, vítejte na nástěnce třídy 3.A

Všechny vás moc zdravíme, přejeme úspěšný start do nového školního roku a těšíme se na spolupráci s vámi.

Vaše nová paní učitelka Petra Moravcová a paní vychovatelka Simona Křikavová.

 

Vážení rodiče,

žádáme vás, abyste se zahájením prezenční výuky dne 17.5. 2021, vrátili zapůjčená zařízení (iPady) pro distanční výuku. Zařízení odevzdejte svým třídním učitelům v pondělí 17.5. 2021. V dalších dnech poslouží k běžné výuce.

Mgr. Blanka Lukeš Reindlová

Volby do školské rady

Ředitelka Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec v souladu s § 167 a 168 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady a oznamuje termín a místo konání voleb.

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků se uskuteční v týdnu od 21. 6. do 24. 6. 2021 od 8:00 do 15:00 v sekretariátu školy a od 15:00 do 16:30 ve školní družině a budou probíhat v souladu s volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem.

Složení školské rady:
Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle §167 a §168 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Nominace kandidátů:
Návrhy na kandidáty pro volby do školské rady se podávají nejpozději do 3. června 2021, a to buď elektronicky na adresu lukes.reindlova@husovaliberec.cz či písemně do kanceláře školy (viz přiložený dokument).

Způsob volby:
Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy. Volič zásadně hlasuje osobně. Z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců budou zvoleni 2 s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Z navržených kandidátů zřad pedagogů budou zvoleni 2 s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Jejich jména budou zveřejněna na internetových stránkách školy: www.zskola.cz.

Členové volební komise:
Předseda: Mgr. Libor Junek
Členové: MUDr. Petra Telekesová, Ing. Ondřej Červinka

Formuláře pro kandidaturu naleznete zde.

V Liberci dne 6. května 2021

 

Rozvrh pro prezenční výuku od 12. 4. 2021 

 

  1. 2. 3. 4. 5. OBĚD
   7:55 – 8:40   8:50 – 9:35   10:05 – 10:50   11:00 – 11:45   11:55 – 12:40   
  Pondělí  OSV ČjL Prv Ma ČjL  11:50 - 12:10 
  Úterý ČjL Ma Prv ČjL  12:10 - 12:30
  Středa ČjL Ma ČjL Aj/ Aj2    11:50 - 12:10
  Čtvrtek Ma ČjL Prv Aj/ Aj2    12:10 - 12:30 
  Pátek Ma ČjL Aj/ Aj2 ČjL Vv  12:40 - 13:00 

 

Rozvrh pro online výuku platí od 8. 2. 2021

 

  1 2 3       4        

Přihlašujte se, prosím vždy
o 5 minut dříve.

    8:00     9:00 10:00 11:00
Pondělí       OSV          ČjL      Prv        Ma
Úterý  ČjL         Ma                Prv       ČjL
Středa  ČjL Ma ČjL Aj/ Aj2
Čtvrtek Ma ČjL Prv Aj/ Aj2
Pátek  Ma ČjL Aj/ Aj2 ČjL

 

Informace pro rodiče

Informace ze dne 20. 5. 2021

Ve středu 26. 5. 2021 se budou konat třídní schůzky on-line od 17:30 h. Budou se konat v učebně Český jazyk 3.A (Google classroom) nebo odkaz naleznete v e-mailu, který jsem Vám posílala. 

 

Informace ze 7. 4. 2021

Ve čtvrtek 15. 4. 2021 proběhnou online třídní schůzky od 17:30 h. Na třídní schůzky se připojíte přes účty dětí - učebna Český jazyk 3.A.

 

Informace k příměstskému táboru na Husovce

Všichni vnímáme jak dětem chybí kontakt se spolužáky a uvidíme, zda-li se to do konce školního roku nějak výrazněji změní.
Pokud to situace dovolí rádi bychom pro ně připravili možnost se opět setkat se svými učitelkami, vychovatelkami a především kamarády. 

Zde je leták s bližšími informacemi o připravovaném programu, pro zjištění vašeho předběžného zájmu. 

Předem děkujeme za zpětnou vazbu.

Těšíme se brzy opět na viděnou.

Zdeněk Žďánský | The Golden Boy

T: +420 604 209 417          E: zdenek@bowtieprague.cz       W: www.bowtieprague.cz

 

Nám jako škole se nápad velmi líbí a rádi se zapojíme. Poskytneme dětem jim známé prostředí, budeme se podílet na tvorbě vhodného programu, zajistíme stravování a v neposlední řadě tu budeme s nimi.

Blanka Lukeš Reindlová a kolektiv 

 

Informace k provozu nové školní jídelny

Milí žáci, vážení rodiče,

po dlouhé době se blíží den, kdy se společně dočkáme a naše škola bude moci poskytnout žákům i zaměstnancům kvalitní, snad i chutné stravování v kulturním prostředí. Na rekonstrukci jsme dlouho čekali a volali jsme po změně. Vlastní stavební úpravy se týkaly zásadních změn v dispozicích staré budovy i změn účelu přístavby. Z gymnastického sálu (malé tělocvičny) a ranní družiny se stala prostorná jídelna, ve staré budově byla vybudována technologicky nejmodernější kuchyně na území regionu.

Provozování školní jídelny (kuchyně) zůstává v rukou školy, což umožní těsnější kontakt mezi žáky, rodiči a personálem kuchyně, který byl velmi pečlivě vybrán.

Zahájení provozu je plánováno na 1. 3. 2021.

Vzhledem ke složitosti administrativních úkonů si vás všechny dovoluji požádat o spolupráci, a to poměrně rychle. 

1.     Prosím všechny rodiče žáků 1. – 9. ročníků o vyplnění přihlášky ke stravování, a to i v případě, že nejsou rozhodnuti o využívání školního stravování. Bezprostřední odevzdání přihlášky je nutné k finančnímu zajištění a čerpání státní dotace. To vše bez ohledu na to, zda konkrétního žáka čeká prezenční či distanční výuka. Přihlášku naleznete v příloze. Vyplněnou a podepsanou ji, prosím, naskenujte a zašlete emailem na adresu jidelna@husovaliberec.cz nebo v papírové podobě odevzdejte na sekretariátu školy.                                                           Termín:     do konce února 2021

2.     Veškerá komunikace (objednávání, odhlašování, výběr jídla) bude ovládána prostřednictvím programu Strava.cz. Tento systém již znáte (2. – 9. ročník).  Na webových stránkách školy v sekci Jídelníček (ikona Školní jídelna) najdete napojení na systém Strava.cz – odkaz na jídelníček a přihlašovací dialog aplikace Stravné. Pro snadné ovládání můžete využít i aplikace ve svých mobilních telefonech. Vzhledem k poměrně rychlému nástupu mohou nastat při využívání internetové podpory zprvu komplikace, proto prosím o pochopení a trpělivost.

3.     K výdeji obědů budou děti potřebovat OPUS kartu / bílou školní vstupní kartu nebo čip. Čip můžete zakoupit u nás ve škole prostřednictvím třídního učitele při prezenční výuce nebo na sekretariátu školy v provozní době od 8 do 14 hod. Cena čipu je 120,- Kč a lze jej používat i pro vstup do školy místo původních karet. Je na Vašem uvážení, kterou z možností využijete - čip je sice dražší, ale skladnější, lze jej přidat například ke klíčům.

Postupně umožníme výběr ze tří jídel. Volba probíhá online na základě přiděleného jména a hesla, které dostanete na Vaši emailovou adresu uvedenou v Bakalářích (lze zkontrolovat na kartě žáka). Email, který můžete očekávat během příštího týdne, bude též obsahovat variabilní symbol pro bezhotovostní platbu záloh obědů.

Obědy jsou automaticky objednány na základě přihlášky od 1. 3. 2021, a to vždy pro děti prezenčního vzdělávání. 

Žáci plnící distanční výuku si musí v případě zájmu obědy objednat samostatně. Výdej v zatavených krabičkách bude organizován výdejním okénkem z hřiště v čase od 13 do 14 hodin. 

Neodebrání obědu je vždy třeba včas nahlásit. Odhlašování obědů se provádí též online do 13 hodin předchozího pracovního dne na www.strava.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace při volbě výdejny a zadání přihlašovacích údajů. 

V době mimo distanční výuku, tedy v případě plnění prezenční výuky, je možné si jídlo s sebou odnést pouze první den nemoci dítěte.

 

Úhradu stravného na měsíc březen proveďte nejpozději do 10. 3. 2021 na bankovní účet 8950182/0800.

A dále nastavte zálohovou platbu vždy do 25. v předcházejícím měsíci.

Variabilní symbol: bude zaslán samostatně na Váš email uvedený v kartě žáka v Bakalařích

Zpráva pro příjemce: jméno, příjmení a třída žáka

Ve výjimečných případech lze uhradit v hotovosti v sekretariátu školy.

Veškeré změny čísla účtu či banky hlaste vedoucímu provozu, nejlépe písemnou formou.

 

Aktivace karet a čipů proběhne v prvních dnech stravování.

 

Ceny stravného pro žáky základní školy:

7-10 let            27,- Kč / 1 oběd                       měsíční platba  – záloha 540,- Kč

11-14 let          29,- Kč / 1 oběd                       měsíční platba              580,- Kč

15 a více let      31,- Kč / 1 oběd                      měsíční platba             620,- Kč

Do věkových skupin jsou žáci zařazeni dle dosaženého věku ve školním roce /září – srpen/.

V případě úplného odhlášení ze stravování žádáme o písemné sdělení této změny, neboť průběžně informujeme Krajský úřad Libereckého kraje.

 

Kontaktní údaje:

Telefon:                      775 856 575 nebo 731 632 396 

E-mail:                        jidelna@husovaliberec.cz

Web:                           www.zskola.cz/jidelnicek

Vedoucí školní jídelny: Mgr. Marcel Novotný;  e-mail: marcel.novotny@husovaliberec.cz.

 

 

 

Informace ze dne 26. 3. 2021

Ve čtvrtek 1. 4. 2021 budou VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY.

Ve čtvrtek 15.4. 2021 proběhnou ONLINE TŘÍDNÍ SCHŮZKY, přesný čas či případné změny budou ještě upřesněny.

 

Informace ze dne 22. 2. 2021

V pátek 26. 2. 2021 je ZRUŠENA online výuka (důvodem je další vzdělávání pedagogického personálu). Děti dostanou samostatnou domácí práci.

 

Informace ze dne 24. 1. 2021

Ve čtvrtek 28. 1. 2021 nabízíme osobní konzultaci s předáním výpisu vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021. K individuální konzultaci za osobní účasti je nutné si rezervovat čas (tento odkaz), který je nutné dodržet. Místo konzultace je kmenová třída - 3.A, kde na vás budu čekat. Žáka 1. stupně může doprovodit jedna dospělá osoba. Po celou dobu je nutné dodržovat veškerá nařízení (zákaz shromažďování, zakrytí nosu a úst rouškou nebo respirátorem a desinfekce rukou při vstupu do školy). 

Hodnocení za 1. pololetí bude též zpřístupněno v elektronické žákovské knížce 28. ledna 2021 od 10:00 h.

29. 1. pololetní prázdniny

1. 2. - 5. 2. jarní prázdniny

 

Informace ze dne 6. 1. 2021

Ve čtvrtek 14. 1. 2021 proběhnou od 17:30 online třídní schůzky v učebně Český jazyk 3.A v Google classroom. Podrobnější informace pošlu do  e - mailu.

 

Informace ze dne 29. 12. 2020

Vzhledem k aktuální situaci a nařízení Vlády ČR bude výuka od 4. ledna 2021 probíhat opět distančně v online režimu dle aktualizovaného rozvrhu hodin. 

Obědy pro děti byly automaticky odhlášeny. Gastron nabízí možnost odběru obědu v zatavených balíčcích ve výdejních místech (pro žáky 3. tříd – jídelna textilní průmyslovky v čase od 13:00 do 14:00). V případě, že budete mít o odběr obědového balíčku zájem, je nutné si oběd v systému přihlásit.

Tablety pro distanční výuku si můžete opět zapůjčit na sekretariátu školy v pondělí 4. 1. 2021 v 8:00 h. 

 

Informace ze dne 16. 12. 2020

Na základě nařízení vlády se DĚTSKÝ KLUB ve dnech 21. 12. a 22. 12. 2020 NEOTEVŘE.

Pátek 18. 12. 2020:

 • 1. a 2. vyučovací hodina probíhá podle rozvrhu (Ma, Aj).
 • 3. a 4. vyučovací hodina - vánoční besídka.
 • 5. vyučovací hodina - úklid třídy.

 

Informace ze dne 11. 12. 2020

Vážení rodiče,

hodnocení za 1. čtvrtletí najdete v Bakalářích. Dotazy pro podrobnější informace, prosím, směřujte přímo na mě, nejlépe prostřednictvím E-mailu. Toto řešení nahrazuje klasické třídní schůzky. Vzhledem k tomu, že není jisté, zda bude možné konzultační schůzky učinit v měsící lednu. V případě, že na mě máte nějaké dotazy využijte této formy. Hodnocení za 1. pololetí bude vycházet hlavně z toho, jak se děti zapojují do výuky ve škole (v případě distanční výuky doma) a jak plní školní povinnosti (domácí úkoly, nošení pomůcek, apod.)

Stále vybíráme 500 Kč na rodilého mluvčího. Prosím, posílejte je po dětech do školy. Platbu potvrdím do kočičkového nebo žákovského zápisníku.

Každou středu jsou dílny čtení. Děti si vždy musí přinést vlastní knihu vhodnou pro svůj věk, ne encyklopedie, popř. mohou mít knihu stále v lavici.

Čtecí karta: stále je důležité pravidelné hlasité čtení s porozuměním, zapisujte 5x týdně do karty, které budu kontrolovat vždy ve středu při dílně čtení.

Každý čtvrtek máme geometrii, ke které ještě využíváme 1. díl pracovního sešitu z matematiky. Pokud ho mají děti doma, pošlete ho po nich, prosím, do školy.

Na Google disk průběžně vkládám fotografie dětí z různých akcí. Pokud se Vám nepodaří odkaz dohledat v E-mailu, kontaktujte mě a znovu Vám ho pošlu.

Přeji pěkný víkend. Petra Moravcová

 

Informace ze dne 3. 12. 2020

Dětský klub 

Od pondělí 7. 12. 2020 se otevírá ranní provoz dětského klubu v čase od 6:00 do 7:00 h. Vchod bočním vchodem do prostoru ranní družiny. Od 7:00 h otevřen hlavní vchod - děti přicházejí do naší třídy 3.A (tak jako do teď). 
Odpolední provoz školní družiny je do 15:00 h ve svých třídách bez spojení. Od 15:00 do 16:30 h možné spojení dětí v rámci ročníku. Dětský klub bude od pondělí 7. 12. 2020 v provozu od 16:30 do 18:00 h.
Provoz dětského klubu se týká dětí, které jsou do něj přihlášeny. 

Zimní procházka

Pokud to počasí dovolí, šli bychom v pondělí 21. 12. na procházku do Lidových sadů. Tam bychom ozdobili stromek ovocem a zeleninou nebo přinesli ovoce a zeleninu do krmelce pro zvířátka. Podrobnější informace zašlu před procházkou.

Vánoční besídka

Vánoční besídka proběhne 22. 12. v naší třídě. Každý může donést dárek pro kamaráda. Bylo by hezké, kdyby si každé dítě přineslo zvoneček nebo rolničku, kterou si po skončení zase odnese domů.

Přejeme pěkný adventní čas. Petra Moravcová a Denisa Könnyüová

 

Informace ze dne 30. 11. 2020

Informace k odpolední družině 

Vážení rodiče,

paní vychovaltelka Vás žádá, aby každé dítě doneslo lísteček s odchody (klidně až do Vánoc). Pokud zůstávají odchody stejné jako v zápisovém listu, rodiče to potvrdí paní vychovatelce.

V případě, že dítě vyzvedáváte, byla by paní vychovatelka opět radši za lísteček, kdy si dítě vyzvednete. Paní vychovatelka by ho na daný čas poslala do vestibulu školy. 

Vyzvedávání dětí je možné pouze po vyučování u SPŠT, do 13:00 ve škole a po 15:00 rovněž ve škole. Mezi 13:00 - 15:00 mohou být děti s paní vychovatelkou mimo školu.

Kontakt na paní vychovatelku Denisu Könnyüovou: 737 187 861

Děkujeme za pochopení a spolupráci. Petra Moravcová a Denisa Könnyüová

 

Informace ze dne 20. 11. 2020

Vážení rodiče a milé děti,
30. listopadu nastupujeme do školy. Sejdeme se v naší třídě a začátek vyučování je v 7:55 h. 

Družina v provozu 7:00 h – 16:30 h.
Ranní družina bude od 7:00 h v kmenových třídách (naše třída = 3. A). Vstup hlavním vchodem k šatní skříňce u třídy. Odpolední družina je opět v naší třídě, zabrání se tím míchání dětí.
Děti vybavte, prosím, 2 rouškami a sáčkem na odložení roušky. Prosím, poučte děti a vysvětlete, jak se s rouškou zacházet. Děti musí mít bezpodmínečně roušku po celou dobu pobytu ve škole.

Obědy budou opět na SPŠ textilní.

Rozvrhy ještě upřesníme a pošleme. V rozvrhu nebude zařazena HV a TV. Z důvodu častějšího větrání ve třídách vybavte děti raději teplejším oblečením.

Učivo pro nemocné žáky či v karanténě bude v úložišti v Google classroom ve složce ČJ, M, PRV jako máme nyní (pod tématem - Učivo na týden...).

Hezký víkend a pevné zdraví všem přeje Petra Moravcová a Simona Křikavová.

 


Informace ze dne 13. 10.

Informace k uzavření školy a distanční výuce

 1. Potvrzení o uzavření školy k poskytnutí OČR na děti do 10 let nebude škola vydávat. K poskytnutí ošetřovného postačí čestné prohlášení žadatele.
   
 2. Obědy nebudou v době uzavření školy poskytovány. Odhlášení bude provedeno centrálně, není třeba nic řešit.
   
 3. Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím Google classroom a Google meet. Je nutné aktivovat účty (u mladších dětí prosíme o pomoc rodiče). V rámci gmail účtu žáka je aplikace učebna (najdete vpravo nahoře – 9 kostiček). Při otevření učebny na žáka čekají dlaždice s názvy jednotlivých předmětů. Je potřeba přijmout pozvání a zapsat se do každého z nich. V rámci každého předmětu bude vygenerován odkaz na online hodinu prostřednictvím Google meet. Stačí se v daný čas připojit k videohovoru.
   
 4. Rozsah online výuky: probíhá cca v 30 min. blocích (viz. rozvrh výše) - 3.třídy:  9:00; 10:00; 11:00 (tzn. 3 vyučovací bloky denně).
   
 5. Anglický jazyk - celá třída bude pracovat v kurzu Anglický jazyk 3.A.
   
 6. V případě, že žák není schopen pracovat online z jakýchkoli důvodů, kontaktuje zákonný zástupce třídního učitele. Na základě dohody se s rodiči spojí přidělený pedagogický pracovník a poskytne žákovi individuální pomoc. Pro třídu 3.A: paní vychovatelka Denisa Könnyüová - tel.: +420 737 187 861.
   
 7. Vzhledem k povinnosti účasti na distančním vzdělávání prosíme o důsledné omlouvání žáků dle školního řádu a informací z třídních schůzek.

Rozvrh (platí od 30. 11. 2020)

 

  1 2 3 4 5 OBĚD
  7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 SPŠT
Pondělí OSV ČjL Prv Ma   11:45 - 12:00
Úterý ČjL Ma Prv ČjL 12:30 - 12:45
Středa ČjL Ma ČjL Aj1/Aj2   12:30 - 12:45
Čtvrtek Ma ČjL Prv Aj1/Aj2 ČjL 12:45 - 13:00
Pátek Ma Aj1/Aj2 ČjL ČjL VV 13:00 - 13:15

Kde jsme v učivu: týden 19. - 23. 10. 2020

 datum: 19. - 23. 10.   UČ    PS   UČIVO
 Český jazyk str. 24, 26 a 27 str. 17 a 19

 Slova mnohoznačná, slova citově zabarvená, slova příbuzná a nauka o slově - opakování

 Písanka   do str. 6  Psaní i, u
 Matematika   do str.34

Násobilka 6 a 7. Procvičování násobení a dělení 6 a 7. (slovní úlohy)

 Prvouka do str.16 do str.14  Živá příroda (byliny a houby)

Anglický jazyk

(p. uč. Flossmannová)

 do str. 11 do str.10
Tento týden budeme psát test Unit 1. Začneme druhou lekci, rozdám slovíčka.

Anglický jazyk

(p. uč. Durník)

do str. do str.  

                                                                           

Rozvrh třídy 3.A

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  7:00 – 7:45 7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 10:05 – 10:45 11:00 – 11:45 11:55 – 12:40 12:50 – 13:35 13:40 –14:25 14:35 –15:20
Pondělí   OSV ČjL Prv / Prv Ma / Ma ČjL      
Úterý   ČjL / ČjL Ma ČjL        
Středa   Tv ČjL Prv Aj1 / Aj2 Ma / Ma      
Čtvrtek   Tv ČjL / ČjL Prv Aj1 / Aj2 Ma Hv    
Pátek   Ma / Ma ČjL Aj1 / Aj2 ČjL / ČjL Vv / Vv      

OSV = osobnostní a sociální výchova

Aj1 - Mgr. Jana Flossmannová, Aj2 - Mgr. Eduard Durník, TV - Mgr. Anežka Hlinčíková

 

Informace ze dne 9. 10. 2020

1) Plavecký výcvik je zrušen. Děti si do školy přinesou cvičební úbor a obutí,  budeme mít 2x týdně hodinu TV - středa a čtvrtek.  

2) Školní družina i DKH v plném provozu. Omezeny jsou pouze další zájmové kroužky a to sportovní (sportovky, florbal). 

3) 26. – 30.10. 2020 z rozhodnutí MŠMT volné dny a podzimní prázdniny. Školní družina a DKH v provozu 7:00 – 16:00 hod. dle zájmu (písemná přihláška bude rozdána dětem během příštího týdne).

4) Dnes si děti nalepily do Žákovského zápisníku E-mailové adresy s heslem. Podrobnější informace jsem poslala E-mailem. 

5) Každý čtvrtek - DÍLNA ČTENÍ - přinést si vlastní knihu, kterou právě čtu.

 

ANGLICKÝ JAZYK:  učivo do 2.10. - uč. str.6, PS str. 9, fráze That´s my friend... How old is he,she?... numbers 1-20, příští týden test z předchozí látky, pokud stihneme, dokončíme 1. lekci. (platí zhruba pro obě skupiny na AJ)

 

Informace ze dne 25. 9. 2020

Dne 1. 10. 2020 od 17:00 proběhnou ONLINE třídní schůzky. Vzhledem k získaným zkušenostem dochází ke změně - přihlašování bude zajištěno přes odkaz, který dostanete začátkem příštího týdne.

Rovněž prosím o kontrolu osobních údajů v Bakalařích (zejména telefonní čísla a emaily). Pokud budete mít jakoukoliv změnu, pošlete mi po dětech na lístečku, nebo napište do žákovského zápisníku či E-mailem. Vzhledem k současné situaci je potřeba, aby Vaše telefonní čísla byla v Bakalářích správně.

Moc Vám děkuji za spolupráci.

 

Informace ze dne 23. 9. 2020

Vážení rodiče, zde jsou informace od naší paní vychovatelky, které se týkají obědů. Jsou to orientační časy, kdy jsou děti naobědvané a kdy dochází ke škole.

  po obědě u textilní školy po obědě u ZŠ Husova
Pondělí 13:00 - 13:10 13:15 - 13:20
Úterý 12:20 - 12:25 12:45 - 12:50
Středa 13:20 - 13:25 13:45 - 13:50
Čtvrtek 14:10 - 14:15 14:35 - 14:40
Pátek 13:25 - 13:30 13:45 - 13:50

 

Informace ze dne 16. 9. 2020

Vážení a milí rodiče,

moc Vás prosím o vyplnění dotazníku ohledně Vašich možností při případné online výuce. Dotazník najdete na hlavní stránce školy, zde úplně nahoře či na adrese:

https://www.zskola.cz/aktuality/id:30076

Děti dnes domů dostaly dokument - Souhlas se zpracováním osobních údajů ke zřízení školního žákovského účtu. Prosím o vyplnění a zaslání obratem zpět do školy.

Děkuji za Vaši spolupráci.

 

Informace ze dne 13. 9. 2020

V pondělí (14. 9. 2020) si děti nalepí do žákovského zápisníku hesla pro vstup do elektronické žákovské knížky. Na webu školy dole najdete odkaz Bakaláři, zadáte přihlašovací jméno a heslo (na lístečku), rozkliknete Klasifikaci - zápis průběžné klasifikace a zde najdete zapsané známky. Na třídních schůzkách vám rozdám hesla pro vstup z pohledu rodiče.

 

Informace ze dne 9. 9. 2020

S platností od 10.9. je nařízeno nosit ve všech vnitřních prostorech opět roušky.

Prosím vybavte své děti každé ráno dvěma čistými rouškami a igelitovým pytlíkem.

 

Informace ze dne 4. 9. 2020

Geometrie: v hodinách matematiky bude zařazena pravidelně každou středu, pomůcky - ořezaná tužka č. 2, trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko.

Logická olympiáda: pořádá organizace Mensa ČRregistrace probíhá do 30. září 2020, základní kolo je on-line z domova, přihlásit i mladší sourozence můžete na adrese https://www.logickaolympiada.cz/.

 

Informace k plaveckému výcviku

9. září (středa) nám začíná plavecký výcvik. Dojde k malé změně v rozvrhu – středeční druhá hodina  ČjL se přesouvá na čtvrtek první hodinu místo TV.

Odchod ze školy do bazénu: 7:30 h od bočního vchodu (s p. uč. Hlinčíkovou) nebo mohou děti čekat u bazénu v 7:45, prosím ne později, v této době je bazén uzavřen pro veřejnost.      
Do příchodu pedagogického pracovníka je nutný dozor rodiče!

Návrat do školy: kolem 9:40 h (s p. uč Moravcovou) na velkou přestávku.

S sebou: batoh na záda, plavky, ručník, plavecká čepice (nutné pro dívky s delšími vlasy), vysoušeč vlasů, hřeben, pantofle (nemusí být).

Po celou dobu plaveckého výcviku žáci dodržují pokyny trenérů plavání. Porušování pravidel chování během výcviku je posuzováno jako nedodržování školního řádu.

V závěrečné části plavání je dětem umožněn vstup na klouzačku, tobogan, vířivku či Kneippův chodník.

Dětem zítra dám ještě lísteček. Prosím o jeho vyplnění a zaslání po dětech nejlépe do pátku 4. 9. 2020. 
Děkuji za Vaši spolupráci. 

 

Důležitá telefonní čísla a adresy

Škola: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec
Adresa: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, 460 01
Web: www.zskola.cz
E-mail: info@husovaliberec.cz
Sekretariát školy: 731 632 396
Sborovna 1. stupeň: 725 088 832
Školní družina: 739 334 394
Ředitelka: Mgr. Blanka Lukeš Reindlová
Třídní učitelka: Mgr. Petra Moravcová (petra.moravcova@husovaliberec.cz)
Vychovatelka: Denisa Könnyüová (konnyuova.denisa@husovaliberec.cz)

 

Organizace školního roku:
 

Prázdniny

Podzimní prázdniny                          29. – 30. 10. 2020
Vánoční prázdniny                            23. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Pololetní prázdniny                           29. 1. 2021
Jarní prázdniny                                 1. – 7. 2. 2021
Velikonoční prázdniny                      1. 4. 2021
Letní prázdniny                                 1. 7. – 31. 8. 2021 
 

Třídní schůzky a konzultační dny

1. 10. 2020      od 17:00 h společné v naší třídě
26. 11. 2020    konzultační den, na tyto schůzky se budete přihlašovat elektronicky dle vašich časových možností
14. 1. 2021      konzultační den                                                                      
25. 3. 2021      konzultační den
20. 5. 2021      od 17:00 h společné schůzky

Změna v přístupu k on-line hodinám

Pro lepší přehlednost a rychlejší přístup se žáci k on-line setkání mohou plošně dostávat skrze odkazy přímo v Google učebně. Je nutné dodržovat stanovený rozvrh hodin. Odkaz lze nalézt vždy v hlavičce kurzu (pokud žák pracuje na počítači):

Snímek obrazovky 2020-10-14 v 19.45.55 (png)

Nebo pod hlavičkou kurzu ve "streamu" - nazvaný "videokonference kurzu" (tam ho najdou všichni, tedy i žáci, kteří pracují na telefonu či tabletu).

Odkaz je pro daný předmět stále stejný - bez ohledu na čas a den.

 

Informace k aktuálnímu režimu ve škole

Vážení a milí rodiče, milí žáci,

již začátek školního roku nebyl úplně v běžném režimu. Denně upravujeme chod školy tak, abychom vyhověli povinným  opatřením, ale zároveň našim dětem umožnili trochu „dýchat“.

Po zavedení povinnosti nošení roušek pro žáky druhého stupně i během výuky jsme se rozhodli učinit následující opatření a změny:

 1. Do odvolání je zrušena 7. a 8 vyučovací hodina. Výuka končí nejpozději  ve 13:45 hod.
 2. Vyučovací hodina je zkrácena na 40min. s prodloužením přestávky na 20 min. ( velká přestávka zůstává v rozsahu 30 min).
 3. Pro žáky 2.stupně je nařízen za příznivého počasí pobyt venku každou přestávku. Žáci jsou poučeni o dodržování rozestupů a neshlukování se. Důvodem je možnost sundání roušky a pobyt na čerstvém vzduchu.
 4. Žáci 1.stupně plní minimálně jednu vyučovací hodinu denně mimo třídu v důvodu volnějšího pohybu.
 5. Třídní schůzky plánované na 1.10.2020 se uskuteční v termínu on-line prostřednictvím Google Meet. Informace předají třídní učitelé včetně stanovení času.
 6. Prosím rodiče, kteří ještě nevyplnili dotazník týkající se informací pro KHS z důvodu trasování a dotazník k připravenosti na povinné vzdělávání na dálku, aby tak učinili co nejdříve (nevíme dne ani hodiny). Zároveň se omlouvám za spojení otázek v jeden dotazník a dostatečné nepoučení ohledně způsobu zpracování dat. Této chyby jsem si vědoma, činili jsme však tak s dobrým úmyslem ve snaze rychle shromáždit potřebné informace.

Rozpis vyučovacích hodin:

 1. 7:55 – 8:35
 2. 8:55 – 9:35
 3. 10:05 – 10:45
 4. 11:05 – 11:45
 5. 12:05 – 12:45
 6. 13:05 – 13:45

Vážení rodiče,

snažíme se maximálně s rozumem přistupovat ke všem opatřením a k organizaci školy. Kromě pandemie nás výrazně sužuje i přestavba kuchyně. Znamená to jednak výrazné omezení pohybu v areálu školy ( dodržení BOZ stavby, zákaz vjezdu do areálu, zákaz vstupu chodců) a organizaci přechodu žáků na obědy do externích výdejen. Zejména na SPŠ textilní moc prosím o pochopení a toleranci časových posunů.

Na nošení roušek existuje řada pohledů, názorů i odborných výzkumů. Ať už prosím na tuto věc máme každý svůj názor, veďme děti k tomu, aby pravidla ve škole dodržovaly. Zejména u mladších dětí prosím dohlédněte na to, aby každý den byly vybaveny minimálně dvěma čistými rouškami v sáčku + dalším sáčkem na odkládání roušky během výuky. Denně řešíme již při příchodu do školy, že žák rouškou vybaven není.

Nedodržování nastavených pravidel má za následek silný multiplikační efekt při trasování. Může se pak stát, že školu budeme nuceni z personálních důvodů uzavřít. To považuji za úplně poslední a nejhorší, pro mě zcela nepřijatelné řešení.

Moc prosím, buďme ohleduplní vůči všem. Věřte, že se nám to vrátí.

Přeji všem pohodový víkend a další podzimní dny.

V Liberci dne 18.9.2020                                                Blanka Lukeš Reindlová

Výzkum připravenosti k on-line výuce pro školní rok 2020 / 2021

Prosíme o vyplnění dotazníku na této adrese. Na konci dotazníku prosíme nezapomeňte formulář dokončit tlačítkem "Odeslat".

 

Informace k Dětskému klubu Husova

Dětský klub Husova (DKH) pokračuje i ve školním roce 2020/21. Z kapacitních důvodu jsou tam zařazeni žáci 3. - 5. třídy. Realizace DKH je financována z projektu (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007928) z Operačního programu Zaměstnanost. S tímto souvisí  doložení potřebných dokumentů pro projekt: 1. Přihláška do DKH, 2. Potvrzení vazby na trh práce (potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru, pro OSVČ – potvrzení ČSSZ, nezaměstnaný – potvrzení z úřadu práce, osoby v procesu vzdělávání – potvrzení o studiu případně potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu). Dokumenty si můžete stáhnout z web. stránek školy (sekce třídy), případně vyzvednout na sekretariátu školy. Moc vám všem děkuji za spolupráci a v případě nejasnosti se prosím obraťte na sekretariát školy (kontaktní osoba Zuzana Kounková)

Provozní doba DKH: 6:00 – 18:00

Informace a přihláška ke stravování

Organizační zajištění chodu školy od 1.9.2020

 1. Vjezd vozidel i vstup osob do areálu školy je s ohledem na STAVBU přísně zakázán. Výjimku mají někteří zaměstnanci, kteří byli řádně poučeni o možnostech využívaní prostor vyhrazené stavbě.
 2. Žáci a zaměstnanci školy využívají venkovní areál  (prostor hřiště) v režimu, který umožňuje stavba, vždy po konzultaci s ředitelkou školy nebo školníkem. Přístup na hřiště je umožněn pouze z budovy zadním vchodem. Průchod z areálu není možný! Při činnostech na hřišti je nutné brát v úvahu provoz stavby. Aktivity, které mohou omezit provoz stavby, nejsou dovoleny.
 3. Vstup rodičů a veřejnosti do školy je umožněn pouze bočním vchodem po registraci na sekretariátu školy. Zákonní zástupci s aktivovanou vstupní kartou mohou využít  vestibul pro efektivnější  komunikaci prostřednictvím místních telefonních linek. V prostorech se však s ohledem na zajištění protiepidemiologických opatření zdržují co nejkratší dobu, vždy s ROUŠKOU!!!
 4. Všichni zaměstnanci, žáci, zákonní zástupci, návštěvníci a veřejnost dodržují stanovená opatření platná v danou dobu vyhlášená KHS nebo MZd.  
 5. Ranní provoz školní družiny a dětského klubu Husova je od 6:00  a vstup je zajištěn bočním vchodem prostřednictvím aktivované karty. V ojedinělých případech lze využít zvonek DKH – ŠD umístěný u vstupních vnitřních dveří bočního vchodu. Do budovy vstupuje tímto způsobem výhradně žák nikoli rodič. Potřebuje-li zákonný zástupce vstoupit do budovy, využívá zásadně pouze zvonek na sekretariát, který je v provozu od 7:00 hod.
 6. Žáci přicházejí do školy 7:35 – 7:50. Do šaten vstupuji po skupinách podle pokynů a organizace zaměstnanců školy. V prostorech šatních skříněk se zdržují pouze na dobu bezpodmínečně nutnou. 
 7. Po vstupu do budovy si každý desinfikuje ruce. Totéž provádí při vstupu do třídy a po každém užití toalet nebo příchodu z venku. Osoby s alergií na desinfekční prostředky se řídí individuálním postupem (krémy, hygienické ubrousky apod.) Na dodržování hygienických opatření dbají pověření zaměstnanci školy.
 8. Vstup do šaten není rodičům v době ranního příchodu žáků z důvodu omezených prostorových podmínek povolen. Pověření zaměstnanci školy pomohou žákům nižších tříd, především prvních ročníků. Pro 1. třídy platí v prvním týdnu září volný průchod do třídy   bez přezouvání společně pouze s jedním zákonným zástupcem.
 9. Během celého dne probíhá průběžně zvýšená hygienická údržba toalet a společných prostor.
 10. Žáci svačí (konzumují všechny potraviny) zásadně ve třídě, nikoli na chodbách a dalších společných prostorech. Přesun ze třídy do třídy provádí co nejrychleji, snaží se minimálně zdržovat na chodbách s žáky jiných tříd.
 11. Zaměstnanci dodržují principy častého a efektivního větrání dle předem stanovených pokynů.
 12. Obědy jsou zajištěny dle dříve stanoveného rozpisu v externích prostorech. Při přechodu ke stravování je nutné se řídit platnými podmínkami nařízení KHS nebo MZd.   V externích prostorech je bezpodmínečně nutné dbát nařízení daných subjektů a jejich zaměstnanců.
  Žáci 2.stupně  7.-9.třída ( stravování ZŠ – 5.květen) odchází ze školy společně s pověřeným pracovníkem školy, který následně zajistí dohled nad žáky v průběhu stravování. Po obědě odchází žák samostatně domů nebo se samostatně vrací na odpolední vyučování bez pedagogického dohledu. Žáci 6. tříd opouští místo stravování ( SPŠTex.) samostatně pouze po ukončení vyučování, v případě odpoledního vyučování se vrací s pověřeným pracovníkem školy.
 13. Vzhledem k přechodu a využívání stravování mimo objekt školy není možné zajistit přesný časový harmonogram. Velice prosíme zákonné zástupce o pochopení a loajalitu. Není vůbec jednoduché skloubit všechny proměnné a vyhovět všem podmínkám a nařízením. Je velmi pravděpodobné, že návraty dětí ze stravování, popřípadě možnost vyzvedávání dětí po obědě u výdejny stravování budou klouzavé, mohou se měnit a může se stávat, že bude nutné krátit čas na vypracování některých úkolů, které budou muset děti dodělat doma. Naším cílem však bude takovým  situacím předcházet a jejich četnost minimalizovat.
 14. Výběr jídel pro 2.- 9. ročník během období září – leden se provádí prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz s kódem příslušné výdejny a vaší emailové adresy. Nezapomeňte se včas registrovat a aktivovat karty podle instrukcí na příslušné nástěnce třídy žáka.
 15. Obědy 1.9.2020 budou zajištěny pouze pro děti  využívající  školní družinu či DKH v tento den. Oběd tohoto dne je potřeba speciálně přihlásit ( týká se MŠ Kláštěrní-1.tř. a SPŠTex pro 2.-5.roč.) Vyučování tento den pro všechny žáky končí 9:35. Organizaci výuky v dalších dnech najdete na třídních nástěnkách jednotlivých tříd.
 16. Výuka tělesné výchovy bude probíhat v běžném režimu, pokud nedojde k omezení KHS nebo MZd. Výuka plavání 3. tříd zatím není jistá.
 17. Pokud nedojde ke zhoršení situace, turistický kurz pro 6.ročníky se koná v termínu. Výjezd do Anglie byl cestovní kanceláří zrušen. Další výjezdy, školy v přírodě a akce mimo školu se budou konat dle aktuálních možností s prioritou je uskutečnit dle běžných zvyklostí.
 18. Snahou vedení školy je realizovat chod školy v maximálně možném běžném režimu.
 19. V případě nařízení KHS nebo MZd používání roušek je žák povinen mít s sebou minimálně 2 roušky + hygienický igelitový sáček. Dodržuje všechna platná pravidla.
 20. Konkrétní informace týkající se dané třídy, naleznete na webových stránkách své třídy.

V Liberci dne 25.8.2020

                                                                       Mgr. Blanka Lukeš Reindlová